Článok blogu

Vsetko o pripojení na inžinierske siete

Tento článok Vám pomôže pri vybavovaní pripojenia na inžinierske siete

Tomas · 10.01.2019 19:17:00

Základné požiadavky na budovanie vodovodnej prípojky

Napojenie na verejný vodovod je výhodné z hľadiska pravidelnej dodávky pitnej vody, jej vyhovujúcej kvality a hygienického zabezpečenia. Ak teda existuje čo len najmenšia možnosť napojenia sa na verejný vodovod, o vybudovaní vodovodnej prípojky by ste nemali dlho rozmýšľať.  

Pred zriadením vodovodnej prípojky musíte predložiť vlastníkovi (prípadne prevádzkovateľovi) verejného vodovodu vyplnenú žiadosť. Následne je potrebné uzatvoriť s ním písomnú zmluvu. Po podpise zmluvy sa realizuje napojenie objektu na verejný vodovod samostatnou vodovodnou prípojkou, pričom miesto jej pripojenia určuje vlastník verejného vodovodu. Ak vznikne potreba jednej spoločnej prípojky pre viac ako jednu nehnuteľnosť, možno ju zriadiť iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu. Ak ide o rozsiahly objekt, povoľuje sa pre jednu nehnuteľnosť aj viac vodovodných prípojok. Vlastníkom vodovodnej prípojky sa stáva osoba, ktorá zriadila prípojku na vlastné náklady. Na vlastné náklady musí zabezpečiť aj opravy a údržbu prípojky.  

Súčasťou každej vodovodnej prípojky je merač na meranie dodávanej vody. Ak je vodovodná prípojka spoločná pre viacero nehnuteľností, musí byť merač osadený pre každú nehnuteľnosť osobitne. Merače musia mať platné overenia podľa zákona o metrológii a tiež podľa podmienok výrobcov. Okrem toho musia byť osadené tak, aby spĺňali podmienky normy. Spravidla sa merač umiestňuje vo vodomernej šachte.

Ak dĺžka prípojky neumožňuje vložiť vodomernú šachtu medzi verejný vodovod a nehnuteľnosť, môže sa umiestniť aj v budove. Šachta sa zriaďuje na pozemku pripájanej nehnuteľnosti tesne za hranicou s verejným pozemkom. O jej umiestnení a o osadení vodomeru rozhoduje vlastník vodovodu po súhlase s prevádzkovateľom. Pred spracovaním projektovej dokumentácie je potrebné zakresliť verejný vodovod v záujmovom území do katastrálnej mapy s vyznačením daného pozemku. K žiadosti treba doložiť:

 • kópiu katastrálnej mapy, prípadne aj kópiu geometrického plánu,
 • preukázanie majetkovej podstaty,
 • situáciu vodovodnej prípojky, vrátane umiestnenia vodomernej šachty,
 • návrh vodomernej šachty,
 • uloženie vodovodnej prípojky vo vzťahu k iným inžinierskym sieťam,
 • v prípade umiestnenia vodomernej šachty nie na vlastnom pozemku je potrebné predložiť notárom, resp. matrikou overenú dohodu o umiestnení vodomernej šachty v zmysle zákona č. 442/2002 Zb. 

Základné požiadavky na budovanie kanalizačnej prípojky 

Pri vybavovaní pripojenia na kanalizáciu treba zaslať príslušnej vodárenskej spoločnosti požiadavku na vodohospodárske vyjadrenie. Pred spracovaním projektovej dokumentácie v prípade chát a chalúp (ako drobných stavieb) treba informatívne zakresliť verejnú kanalizáciu do predloženej kópie katastrálnej mapy. Okrem kópie katastrálnej mapy a preukázania majetkovej podstaty sa k žiadosti musí doložiť situácia kanalizačnej prípojky vrátane umiestnenia kanalizačnej šachty.  Miesto pripojenia kanalizačnej prípojky ako aj umiestnenie merača na prípojke určuje prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. Kanalizačná prípojka má byť čo najkratšia, priama a kolmá na stoku.   

Domová čistiareň odpadových vôd 
Ak si výstavba verejnej kanalizácie vyžaduje neprimerane vysoké nároky, alebo sa jej vybudovaním nedosiahne výrazné zlepšenie životného prostredia, je potrebné odvádzať komunálne vody iným spôsobom. Je dôležité, aby sa dosiahla rovnaká úroveň ochrany povrchových a podzemných vôd ako v prípade odvádzania vôd verejnou kanalizáciou.  

Žiadosť o povolenie vodnej stavby – čističky odpadových vôd – posudzuje orgán štátnej správy individuálne. Dohliada pri tom na splnenie systémových a ekologických podmienok. Vybudovanie čistiarne odpadových vôd nie je podmienené veľkosťou pozemku – posudzuje sa najmä konkrétna lokalita, blízkosť ďalších objektov, resp. hydrologické pomery. Ak ide o osamotené obydlie, ktoré sa nachádza mimo ochranných pásiem vodných zdrojov, zisťovacie konanie sa spravidla nevyžaduje.

Základné požiadavky na budovanie plynovodnej prípojky 
Plynovodnú prípojku zriaďuje dodávateľ plynu. Náklady na jej zriadenie uhrádza ten, v koho prospech sa plynová prípojka zriadila (dodávateľ a odberateľ plynu sa však môžu dohodnúť aj inak). Podobne ako v prípade vodovodnej prípojky, vlastníkom plynovej prípojky sa stáva osoba, ktorá uhradila náklady na jej zriadenie. Vlastník je potom povinný zabezpečiť jej prevádzku, údržbu a opravu, aby nedochádzalo k ohrozeniu života a zdravia osôb a k poškodeniu majetku.  Pri návrhu trasy plynovodnej prípojky je nutné prihliadať hlavne na priestorové podmienky, existujúce nadzemné a podzemné vedenia technického vybavenia, geologické a hydrogeologické podmienky, členitosť terénu či použitú technológiu výstavby a podobne. 

Napojenie prípojky na verejný plynovod musí byť kolmo k osi potrubia verejného plynovodu a k obvodovej stene budovy, pri ktorej je prípojka ukončená. Prípojka sa končí pred hlavným uzáverom odberného plynového zariadenia, pričom miesto ukončenia prípojky sa navrhne tak, aby umiestnenie hlavného uzáveru odberného zariadenia zodpovedalo podmienkam dodávateľa plynu

Na plynovodnú prípojku a odberné plynové zariadenie možno použiť len materiál, ktorý zodpovedá účelu použitia, druhu rozvádzaného média a danému prevádzkovému pretlaku.  

Vnútri objektu (chaty alebo chalupy) sa na rozvod plynu nesmú použiť materiály z plastov. Rozvod plynu musí byť dimenzovaný tak, aby sa zabezpečil potrebný prevádzkový pretlak na každý plynový spotrebič. 

Zásobovanie vodou, elektrinou či plynom, ako aj odvádzanie odpadových vôd z rekreačných objektov predpokladá komplexné riešenie. Podstatnou úlohou pripojenia rekreačných objektov je umožniť ich nepretržité zásobovanie v dostatočnom množstve, v požadovanej kvalite a tlaku počas celého roka. 

Základné požiadavky na budovanie vodovodnej prípojky
Zásobovanie chát a chalúp vodou predstavuje pre jej malú spotrebu zvláštny problém. Nie vždy sa totiž dajú aplikovať pravidlá, ktoré platia pre verejné vodovody. Napojenie na verejný vodovod je výhodné z hľadiska pravidelnej dodávky pitnej vody, jej vyhovujúcej kvality a hygienického zabezpečenia. Ak používate vodu z vlastných zdrojov, ktorými sú najčastejšie studne alebo pramene, musí byť zaistené pravidelné a starostlivé sledovanie kvality vody. V opačnom prípade sa vystavujete zdravotnému riziku. Ak teda existuje čo len najmenšia možnosť napojenia sa na verejný vodovod, o vybudovaní vodovodnej prípojky by ste nemali dlho rozmýšľať. 

Súčasťou každej vodovodnej prípojky je merač na meranie dodávanej vody. Ak je vodovodná prípojka spoločná pre viacero nehnuteľností, musí byť merač osadený pre každú nehnuteľnosť osobitne. Merače musia mať platné overenia podľa zákona o metrológii a tiež podľa podmienok výrobcov. Okrem toho musia byť osadené tak, aby spĺňali podmienky normy. Spravidla sa merač umiestňuje vo vodomernej šachte. Ak dĺžka prípojky neumožňuje vložiť vodomernú šachtu medzi verejný vodovod a nehnuteľnosť, môže sa umiestniť aj v budove. Šachta sa zriaďuje na pozemku pripájanej nehnuteľnosti tesne za hranicou s verejným pozemkom. O jej umiestnení a o osadení vodomeru rozhoduje vlastník vodovodu po súhlase s prevádzkovateľom.

Prípojka má byť priamočiara, podľa možnosti so stúpaním k objektu, krytá vrstvou zeminy minimálne 1,5 m. 
Dovolené vzdialenosti od iných podzemných vedení určuje STN 73 6005 a sú nasledovné:

 • od kanalizácie 600 mm,
 • od plynovodu 500 mm,
 • od tepelného vedenia 1 000 mm,
 • od elektrických káblov 400 mm.

Pred spracovaním projektovej dokumentácie je potrebné zakresliť verejný vodovod v záujmovom území do katastrálnej mapy s vyznačením daného pozemku. K žiadosti treba doložiť:

 • kópiu katastrálnej mapy, prípadne aj kópiu geometrického plánu,
 • preukázanie majetkovej podstaty,
 • situáciu vodovodnej prípojky, vrátane umiestnenia vodomernej šachty,
 • návrh vodomernej šachty,
 • uloženie vodovodnej prípojky vo vzťahu k iným inžinierskym sieťam,
 • v prípade umiestnenia vodomernej šachty nie na vlastnom pozemku je potrebné predložiť notárom, resp. matrikou overenú Dohodu o umiestnení vodomernej šachty v zmysle zákona č. 442/2002 Zb.

Vodovodná prípojka – úsek potrubia od miesta odbočenia verejného vodovodu po domový uzáver vody pripojeného objektu s výnimkou merača (zvyčajne vodomer).
Vnútorný vodovod – vodovodné potrubie vrátane príslušenstva, ktoré sa nachádza za vodovodnou prípojkou a začína hlavným uzáverom vnútorného vodovodu.
Domový uzáver – pre pripojenú nehnuteľnosť je osadený bezprostredne za meračom alebo v mieste prechodu prípojky na domový rozvod, ak nie je merač osadený

Zdroj: https://urobsisam.zoznam.sk/dom/vykurovanie/vsetko-o-pripojeni-na-inzinierske-siete

Kategórie

Prípojky
Táto stránka pre správnu funkčnosť používa súbory cookies. Viac sa môžete dozvedieť kilknutím na tento odkaz.
Rozumiem